מבוא

צוות חברתנו (וכל המקושרים לאתר) עושים כמיטב יכולתם על מנת לשרת את קהל לקוחותינו כבר 36 שנים ברציפות. טובת המזמין, צרכיו ומילוי רצונותיו עומדים בראש מעיננו ואנו מחויבים לשקיפות והגינות מלאה.

התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין.
תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על כל שימוש באתר האינטרנט – ולעניין כל רכישה, המופעל באמצעות ו/או על ידי ו/או עבור חברת מזרוני נאסא בע"מ, ח.פ. 514389709 ו/או הנהלת האתר (להלן: "החברה" ו/או "אתר" ו/או "התקנון" ו/או "הנהלת האתר", בהתאמה) ו/או על ידי כל גוף קשור ו/או אשר ירכוש את החברה ו/או יתמזג עימה. עצם השימוש באתר, לרבות אך לא רק: בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו ו/או באמצעותו ו/או המופנים על ידו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, והנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה וככל שאינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. בהמשך גלישתך באתר הנך מצהיר, כי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ומי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

האתר משמש לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. רשאים לעשות כל שימוש באתר צרכנים בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים רשמית בישראל. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהפך. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמש ובפרשנות התקנון.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או טאבלט ו/או מכשיר תקשורת אחר(כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

החברה אינה מבצעת הובלות מטעמה והיא תספק שמות של מובילים אמינים העובדים עימה, אשר יספקו הצעות מחיר. תיאום ההובלה נעשה באופן פרטני בין המזמין (העושה שימוש באתר) לבין המוביל, כאשר מובהר כי מחיר ההובלה אינו כלול במחיר המכירה המופיע באתר. בכל מקרה, חשוב לציין שלא קיימת אחריות ו/או ביטוח של החברה על רהיטים בזמן ההובלה. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. מחירי הרהיטים כוללים מע"מ על פי הדין.

תמונות הרהיטים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה והנהלת האתר. מובהר ומוסכם, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני המזמין תמונות מדויקות, ככל האפשר, כולל תיאור הפריט במילים. לצורך התרשמות ממשית עם הפריט/ים – המזמין מוזמן להגיע לאולם התצוגה. 

הגדרות ושימוש באתר:

בתקנון זה – המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, פרסומי, קולי, אור-קולי (audio-visual),  או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ולרבות שם האתר וכתובתו.

ה"שימוש" באתר, הינו כל קבלת מידע מהאתר, בכל אופן שהוא, לרבות צפייה בו, קישור אל תכניו, אפשור העברת מידע מהאתר אל גורמים שונים, ויחול גם על נותן "שירות גישה" שמהותו היא מתן גישה עבור אדם לרשת תקשורת אלקטרונית (ספק שירותי אינטרנט). השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים המקושרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.  

הטמעת סרטוני וידאו והפעלת תוכנות: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מן האתר. אין להציג תכנים מן האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מן האתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. נותן שירותי גישה, המאפשר בכל דרך שהיא ו/או המספק באופן כלשהו חיבור לתכני האתר לא יהיה רשאי לעשות זאת אם בכל צורה שהיא, התכנים מן האתר מגיעים אל מקבל שירותי הגישה, באופן שאינו עולה בקנה אחד ובדווקנות עם הוראות תקנון זה. אין להטמיע סרטוני וידאו מן האתר ללא אישור מראש ובכתב של החברה בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, לאלימות או המנוגדים לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק, מנוגד לצביונו של האתר או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק ואין לפעול בכל דרך שהיא להפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. אין לקשר לתכנים מן האתר שאינם דף הבית של האתר("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הוא מופיע באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי או לתוכן באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע על מלוא תכניו). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. אין לבצע קישור ו/או הפניה לאתר אחר, באופן כלשהו, בחלוף לאתר (לדוגמא: נותן שירותי גישה (ספק שירותי אינטרנט), לא יהיה רשאי להפנות גולשי אינטרנט המבקשים לצפות בתכני האתר, לאתר/ים אחרים, שאינם האתר).

החברה רשאית להורות לצרכן לבטל כל קישור עמוק לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע למזמין. במקרה זה על המזמין לבטל את האמור, לאלתר וזאת מבלי שתהא לו בשל כך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה ו/או בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. האמור אינו גורע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מן האתר ומכל הצגה או פרסום שלתכנים ו/או כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מן האתר, כאמור, בכל דרך אחרת. המזמין נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו – לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים ו/או המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

תכנים שנמסרים לפרסום באתר

החברה מכבדת את פרטיות צרכניה ומדיניותה המפורטת להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר או ביוצרי תכנים שונים. תכנים כאלה מתפרסמים ככתבות באתר ו/או באזורים המיועדים לכך (כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגוביות לכתבות (talk back) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים למזמין להזין לאתר תכנים שונים) – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של החברה. מסירת תכנים לפרסום באתר אלו אינה מקנה למזמין את הזכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. אנו מעודדים את חופש הדיבור - יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני בהתאם לצביונו של האתר וקהל היעד אליו הוא מופנה ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני קהל הצרכנים, רשאית החברה לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם והבדיקות תעשנה לפי שיקול הדעת הבלעדי של האתר בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ו/או נוגדים את צביון האתר ו/או בכל סיבה שהיא. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה ו/או האתר או עמדתם ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. בכל מקרה, החברה לא תהיה חייבת למנוע פרסום ו/או למנוע המשך קיומו של פרסום באתר ולא יהיה בזכותה למנוע פרסום, בכדי לחייבה לעשות כן.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המזמין האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המזמין להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים והולמים את צביון האתר והחברה אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של התכנים באתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מובהר, כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

חל איסור על המזמין לפרסם באתר את התכנים הבאים: כל תוכן הידוע שהוא שקרי, מטעה או מסולף; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים(Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, לרבות כותבי תגוביות אחרים באתר, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ובפרט, תוכן הנוגד את צביונו של האתר; כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; תוכן האסור לפרסום לפי כל דין ו/או הסכם; החליטה החברה לפרסם תוכן שנמסר ע"י המזמין –היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו, להוסיף עליו, לעשות שימוש בחלקו ו/או בחלקים ממנו.

התכנים הנמסרים לפרסום ע"י המזמין באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ועל כן יש לנהוג בתבונה ובזהירות בעת מסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו בעקבות השימוש באתר או בפרסום פרטים אישיים. בעת השימוש באתר יישמרו במאגריו פרטים – לרבות אך לא רק: אודות ההמלצות שהמזמין קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו ניגש לאתר וכתובת ה-IP שלו ועוד. בעצם מסירת תוכן לפרסום באתר, המזמין מוותר על כל טענה, תביעה, דרישה, שיפוי או שיבוב כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל טענה שתועלה, במישור אזרחי, מנהלי או פלילי, בגין תוכן זה. בעת מסירת תכנים לפרסום באתר, המזמין מעביר את הבעלות ומלוא זכות השימוש בתוכן שנמסר לפרסום, לבעלותה הבלעדית של החברה, שתוכל לעשות כל שימוש בתוכן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כן המזמין מוותר על זכות הקרדיט(זכות הייחוס) וזכות השלמות.

ידוע למוסר תוכן לפרסום באתר, כי פרסום תוכן זה בפלטפורמה נוספת/אחרת/מתחרה/מקבילה, מהווה פגיעה חמורה בחברה, במוניטין שצברה ובשמה הטוב. משכך מסכים ומתחייב המזמין, כי התוכן לא יועבר לגורם נוסף ו/או אחר ו/או מקביל ו/או מתחרה, וכי לחברה בלעדיות מלאה על התוכן, קניינו וזכות השימוש בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת תוכן לפרסום באתר המזמין מרשהו מייפה את כוחה של החברה לפנות בדרישה ו/או תביעה לכל פלטפורמה בה פורסם התוכן, להסירו באופן מיידי.

לעיתים יתכנו טעויות  הקלדה במחיר או בתיאור המוצר, כאשר בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה והמזמין, והחברה תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם המזמין.

שירותים הטעוניםרישום ומאגרי מידע

באתר ייתכנו שירותים הטעונים הרשמה. המזמין יהא רשאי ליהנות - לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה – מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתו לכך. מובהר, כי תנאי שימוש אלו יחולו גם על השימוש בשירותים הטעונים רישום. ייתכן, כי השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום קבועה ו/או חד פעמי. בעת ההרשמה לשירות המזמין יתבקש למסור פרטים אישיים והוא מתחייב, למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים כאשר פרטים שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם המזמין, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה, לרבות הפסקת מתן השירות. במקרה של שינוי פרטים על המזמין לעדכנם באמצעות פניה באופן מקוון באתר. הנתונים שנמסרו יישמרו במאגר המידע של החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לאפשר את השימוש בשירות, כאמור. ככל שבעת הרישום לשירות יתבקש המזמין לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לאתר, יש לעשות כן. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

החברה רשאית שלא לאפשר למזמין להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור, רשאית החברה לבטל את הרישום לשירות או לחסום את גישה אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:מסירה במתכוון פרטים שגויים; במידה וצרכן ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים, מפרסמים או ספקים של החברה; אם נעשה שימוש בשירות הניתן באתר, לרבות בדרך של מסירת תכנים לפרסום באתר, לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ו/או מנוגד לצביון קהל יעד האתר; אם המזמין הפר את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר; אם המזמין לא עשה שימוש בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים; אם המזמין ביצע כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא; אם המזמין מסר את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי; אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום או מותנה באמצעי תשלום בתוקף);במידה וקיים למזמין חוב כספי לחברה ו/או מי מטעמה והחוב לא נפרע, למרות חלוף המועד הרגיל לתשלומו;

קישורים

באתרי החברה מצויים קישורים("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. חלק מהתכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה ו/או ע"י מי מטעמה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם, לרבות פרסומות המפורסמות באתר. העובדה שהחברה מקושרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ו/או התאמתם לצביון האתר ו/או חוקיותם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. החברה איננה מתחייבת, כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 תכנים מקצועיים

מקורם של חלק מהתכנים באתר הינם מתוך החברה ואילו חלקם מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. ככל שהמזמין יעשה שימוש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת, בדבר התנהלות מקצועית ו/או חברתית או צרכנית כלשהי וכל החלטה בדבר השימוש בתכנים אלו הינה על אחריות המזמין בלבד. החברה רשאית לשלוח למזמין, מדי פעם בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה, מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת ניתן לבקש לחדול מלקבל מידע, כאמור. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת של כל גולש באתר, לשלוח אליו מידע פרסומי, זאת כל עוד לא יודיע להחברה אחרת.

צדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המזמין והמידע שנאסף על פעילותו באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

-         בעת רכישת מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה או בעת נטילת חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות להחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עם המזמין;

-         במקרה בו הפר המזמין את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או תנאי שימוש באתר - או אם ביצע באמצעות האתם, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה - תהיה החברה רשאית למסור את המידע, לפי הנדרש;

-         אם ידרוש מי שנפגע מפרסום באתר את המידע או באם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או המידע אודותיו לצד שלישי;

-         אם החברה סבורה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו, לרכושו או לשמו הטוב של המזמין או של צד שלישי;

-         החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המזמין והמידע שנאסף בעקבות השימוש על ידו באתר לחברות אחרות הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או בשיתוף פעולה עימה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

-         אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות צרכניה באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

-         מובהר ומוסכם עם זאת, כי אין באמור לעיל על מנת לחייב את החברה למסור מידע לצדדים שלישיים ולא יהיה בהרשאתה שלעיל כדי למנוע את שיקול דעתה הבלעדי באשר לכך;

-         השימוש באתר מותנה באמור לעיל וכפוף לויתור המזמין על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה בגין מסירת המידע לצדדי שלישיים;

 Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות"(Cookies)  לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הצרכנים ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט, שדפדפן המזמין יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ו/או ממחשבי ספקי שירותי האינטרנט. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר ייסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבי הצרכנים.

ניתן להימנע מקבלתה "עוגיות" ע"י שינוי ההגדרות הדפדפן. יש לזכור, כי נטרול ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה"עוגיות" במחשב המזמין בכל עת. הואיל וה"עוגיות" מונעות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות –אין למוחקן  אלא אם כן המזמין משוכנע כי מלוא הפרטים הדרושים לשימוש באתר רשומים זה מכבר במקום בטוח.

איסוף מידעלצרכים סטטיסטיים

החברה עשויה להיעזר בחברות שונות לצורך מתן ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידעעל היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המזמין אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ואף נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. מובהר, כי על אף שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט ולכן אין החברה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח ודפי תשלום מאובטחים (SSL). במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמין ותהרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל צרכן פלוני (בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית")), כי אז זכאי המזמין על-פי חוק הגנתה פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המזמין בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בהחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל צרכן פלוני. ככל שבתוך 30 יום לא התקבלה הודעה, כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, זכאי המזמין לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה להחברה לפעול, כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה בלבד או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל – באופן ישיר או עקיף - בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו ע"י המזמין לאתר.

בכל מקרה וגם אם התקבלה הסכמת החברה לעשיית שימוש בתכני האתר ומבלי לגרוע מזכויות החברה, מלוא התכנים בהחברה הינם בעלי זכויות מוסריות השימוש באתר ו/או בתכניו, וכן מתן שירותי אינטרנט (ספק אינטרנט) יהיה מותר אך ורק כאשר הוא נעשה במלוא תכניו בשלמות (AS IS) לרבות הפרסומות בו ומלוא תכניו ויהיה מחוייב בכל מקרה במתן קרדיט להחברה כאשר תכניו יפורסמו במישרין ו/או באמצעות קישור, באתר אחר. מובהר ומוסכם, כי שם האתר וכתובתו, יהיו מוגנים ויהוו קניינה הרוחני של החברה.  

אם וככל שניתנה הסכמה, כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש ע"י המזמין. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

במסירת התכנים לפרסום הצרכן מקנה להחברה רשיון -חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשלמות או בחלקיות, עם ו/או ללא קרדיט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, והמזמין מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה וכל גוף משפטי אחר שירכוש ו/או יתמזג עימה.

אחריות החברה

החברה אינה מתחייבת, כי לתכנים שיתפרסמו באתר ע"י המזמין תהיה היענות ו/או תגובה כלשהי ועל כן אי והחברה אחראית כלפי המזמין ו/או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או השימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו, כאמור.

החברה אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים– והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה ו/או מי מטעמה.

החברה לא תישא באחריות אזרחית, לגבי מידע שהועלה לאתר בידי אדם אחר לרבות מפרסם, משווק תוכן, מעלה תגוביות וכיו"ב, אם התקיימו כל אלה: (1) המידע שהועלה לא נבחר בידי החברה, החברה לא יזמה את העברתו ולא שינתה את תוכנו; (2) מקבל המידע לא נבחר ע"י החברה;(3) החברה פעלה להסרת המידע או לחסימת הגישה אליו, בשל היות תוכנו או הפצתו עוולה או הפרת זכות קניין רוחני - בתוך זמן סביר - לאחר שקבלה לידיה צו של בית משפט או רשות מוסמכת אחרת לעשות כן;

מובהר, כי כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, והאחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים – על פי החוקים והתקנות להגנת המזמין בהתאם לתנאי האחריות והשירות של כל מוצר. האחריות לאתחול במקרה של נזק פיזי, פגיעת ברק, השחתות שונות, שריפה, רטיבות או שימוש בלתי סביר במוצר. במקרה של פגם קל במוצר הניתן לתיקון מיידי נשמרת לחברה הזכות לתקן את המוצר לשביעות רצונו המלאה של המזמין תוך 14 יומי עסקים. אם לא ניתן לתקן את המוצר, יוחלף במוצר חדש או שכספו של המזמין יושב לו. לא יתקבלו טענות על פגם במוצר עקב הובלה או הרכבה שלא על ידי החברה.

שיפוי

המזמין מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם –ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי התקנון הוא אף מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה בידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים או הקישורים שנמסרו ע"י המזמין לפרסום באתר.  

שינויים באתר והפסקת השירות

מובהר, כי החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע למזמין על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב ולמזמין לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.   

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. בכל מקרה החברה תהיה רשאית למחוק כל תוכן מהאתר, לרבות פרטי משתמשי האתר, כתובות הIP  ועוד, בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמזמין מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בגין מחיקה זו.

 סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בכל מקרה ומבלי לגרוע מתניית הבוררות שלהלן, הסמכות המקומית והבינלאומית לדון בכל טענה, תביעה, דרישה או סכסוך הקשור עם החברה, תהיה מסורה אך ורק לבתי המשפט בישראל במחוז מרכז.   

הזמנה וביטולמוצרים:

אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר, כי המוצר אזל בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה למזמין תוך פרק זמן סביר ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם. במקרה של הזמנות מיוחדות, כגון הזמנה במידות מיוחדות, גוונים מיוחדים וכד', ייתכן זמן אספקה ארוך יותר.
כמו כן, ייתכנו תוספות תשלום להזמנות מיוחדות בהתאם למחירוני הספקים.

ביטול ע"י המזמין: ככלל, המזמין רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת המזמין התשמ"א 1981. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 ימים מקבלת המוצר – ובלבד שהמוצר אינו מיוצר במיוחד עבור המזמין וכי המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר, ארוז באריזתו המקורית. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר לאחר המועד האמור לעיל ולא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש. במקרה של ביטול רכישה שנעשה מחמת פגם במוצר או מחמת אי התאמתו לפרטים שצוינו במודעת המוצר או באישור העסקה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול ובדמי ההובלה. בכל מקרה אחר, ייעשה הביטול תוך חיוב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם (ובתוספת מע"מ ודמי משלוח). בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול, החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה. אם סופק המוצר לבית המזמין, והרכישה בוטלה על ידי המזמין (או המזמין החליט להחליף את המוצר באחר) חובת החזרת המוצר למחסני החברה (או למחסני הספק) תחול על המזמין – כשהמוצר ארוז באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. מוסכם, כי המזמין יחויב בתשלום מלוא דמי המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר וזאת במידה והמוצר נשלח זה מכבר. 

ביטול ע"י החברה: החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה (כולה או חלקה) במקרים הבאים:  נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה ובתום לב בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; אם יתגלה, כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין; במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר; הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדףה הרשמה. 

תנאי תשלום

מחירי כל המוצרים באתר בש"ח וכוללים מע"מ כחוק. המוצרים יסופקו למזמין רק לאחר שהתשלום עבורם הוסדר. מובהר בזאת, כי ימי המניין לצורך זמני האספקה יחושבו מיום ביצוע התשלום בפועל ויכללו ימי עבודה בלבד (למעט חגים יהודיים, נוצרים ומוסלמים וימי חול המועד במהלכם ממפעלי הרהיטים סגורים). 

שירות לקוחות ויצירת קשר

החברה עושה כמיטב יכולתה לשרת את קהל לקוחותיה נאמנה. בכל שאלה בנוגע למוצר עצמו, מפרט טכני, מידע על תפעול ועוד, ניתן לפנות ישירות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה והחברה תעשה את המיטב לתת מענה לכל שאלה או בעיה. ניתן ליצור קשר באמצעות דואל: elib24654@bezeqint.net; טלפון: 09-8851000 (בשעות הפעילות מענה טלפוני) או פקס: 09-8851751.בנוסף, ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים.